Doelgerichte behandeling - Richtlijn - Richtlijnendatabase (2024)

Beoordeeld: 01-01-2023

Uitgangsvraag

Wat is de aanbevolen adjuvante behandeling voor patiënten met een niet-kleincellig longcarcinoom (stadium I-III) na volledige resectie waarbij een (TKI gevoelige) gen verandering zoals een mutatie, genfusie of amplicatie is gevonden?

Aanbeveling

Overweeg behandeling met osimertinib bij patiënten met een Ex19del of L858R mutatie in EGFR bij een stadium IB-IIIA (TNM 8) na curatieve resectie eventueel na adjuvante chemotherapie (conform module ‘Adjuvante chemotherapie bij stadium IA-IIIA’). Dit is ongeacht leeftijd. Bespreek met de betreffende patiënt de voordelen, nadelen en risico’s van zowel osimertinib als chemotherapie.

Overwegingen

Voordelen bekend uit de literatuur

Op dit moment is voor de Nederlandse situatie alleen behandeling met osimertinib relevant voor NSCLC-patiënten met stadium IB-IIIA en een EGFR-mutatie (ex19del of L858R) na complete resectie en eventuele adjuvante chemotherapie. In de ADAURA studie onderzocht men het effect van adjuvant osimertinib versus placebo in deze setting. Deze studie liet klinische relevante voordelen zien: osimertinib verhoogt wellicht de 5-jaarsoverleving (85%) in vergelijking met placebo (73%) (Tsuboi, 2023) en resulteert wellicht in een aanzienlijk langere ziektevrije overleving en betere CNS controle. Na 24 maanden was 89% van de patiënten in leven en ziektevrij in de osimertinib groep, terwijl dit 52% was in de placebo groep (Wu, 2022). Op basis van de studie van Majem (2022) concluderen we dat er wellicht geen of nauwelijks een klinisch relevant verschil is in kwaliteit van leven tussen de groepen.
Hetgeen niet direct in de PICO onderzocht is maar wel relevant voor de te behandelen patiënten groep, is in hoeverre het raadzaam is om chemotherapie te geven voorafgaand aan de osimertinib. Er is in deze studie geen significant verschil tussen de event-free survival (EFS) met en zonder adjuvante chemotherapie. Dat zou een reden kunnen zijn geen chemotherapie te geven. Aan de andere kant wordt er een overlevingsvoordeel gezien van 87 versus 80% na 5 jaar. Er is hierin echter niet gekeken naar verschillen in stadia van ziekte. Dit geeft reden om chemotherapie wel te geven conform de adviezen in module ‘Adjuvante chemotherapie bij stadium IA-IIIA’.Dit is dan wel ten koste van meer risico op toxiciteit.

Nadelen bekend uit de literatuur

Osimertinib resulteert in meer toxiciteit, maar dit kan variëren. Sommige patiënten kunnen te maken krijgen met paronychia, diarree, droge huid, pruritus. Een deel van de patiënten (ongeveer 10%) zal niet de complete 3 jaar behandeling kunnen volgen vanwege bijwerkingen.

Bewijskracht van de literatuur

De werkgroep concludeert dat de bewijskracht voor het effect van adjuvante behandeling in Nederland voor patiënten met een niet-kleincellig longcarcinoom na volledige resectie waarbij een (TKI gevoelige) gen verandering is gevonden, nog laag is, hoofdzakelijk vanwege de combinatie van enkele methodologische beperkingen in de ADAURA-studie, imprecisie (voor o.a. de uitkomstmaten totale overleving en toxiciteit) en indirectheid (geen bewijs voor andere, in Nederland beschikbare middelen en/of andere gen veranderingen).

Professioneel perspectief

Vanuit de overlevingsdata komt naar voren dat de patiënten in de studie die behandeld werden met osimertinib een overlevingsvoordeel hadden t.o.v. placebo. Alhoewel osimertinib ook gegeven zou kunnen worden bij progressie van ziekte, lijkt het er dus op dat na een vroege interventie overlevingswinst optreedt. Daarnaast is het voorkómen van ziekte progressie met bijkomende klachten ook relevant. Zo is het voorkómen van hersenmetastasen een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van leven. Dit maakt dat alle voors en tegens met de betreffende patiënten besproken moeten worden, maar dat adjuvante behandeling zeker overwogen moet worden, ongeacht de leeftijd van de patiënt.

Patiëntenperspectief

Vanuit het patiëntenperspectief zijn er geen aanvullende overwegingen bovenop de analyse van de voor- en nadelen en het professioneel perspectief van de werkgroep.

Acceptatie, haalbaarheid, implementatie

De werkgroep beoordeelt osimertinib als een acceptabele interventie voor alle betrokkenen die geïmplementeerd kan worden. Osimertinib kan gegeven worden binnen de reguliere zorg. Er moet wel standaard getest gaan worden op o.a. EGFR in de adjuvante setting. Dit gebeurt mogelijk nog niet overal. De richtlijnmodule over dit onderwerp wordt ontwikkeld medio 2024, omdat de werkgroep verwacht dat er dan meer bekend zal zijn over andere relevante testen in de adjuvante setting.

Kosten

Zhou (2022) onderzocht de kosteneffectiviteit van osimertinib als adjuvante behandeling voor NSCLC-patiënten met stadium IB-IIIA en een EGFR-mutatie. Uit deze studie bleek dat patiënten in de osimertinib groep 1,46 meer Quality-adjusted Life Years (8,45 QALY vergeleken met 6,99 QALY) dan de placebogroep met een lagere incrementele kostprijs ($ 39962,99 vergeleken met $ 25864,48). Vergeleken met de placebogroep had de osimertinib groep een incrementele kosteneffectivteitsratio van $9661,97/QALY. Bij een ‘willingness to pay’ van $15,000/QALY is deze behandeling wellicht kosteneffectief. Op dit moment is er geen kosteneffectiviteit studie gedaan binnen het Nederlandse gezondheidszorgsysteem. De hoge kosten van de behandeling zouden moeten worden gewogen tegen de verwachte kwaliteit van de overlevingswinst.

Het Zorginstituut (ZIN) heeft het Pakketadvies voor ADAURA gepubliceerd. In het Pakketadvies van Zorginstituut Nederland (link naar advies) is de kosteneffectiviteit van adjuvante behandeling met osimertinib na volledige tumorresectie bij volwassenen met stadium IB-IIIA niet-kleincellige longkanker met tumoren met EGFR-mutaties in Nederland onderzocht. Zorginstituut Nederland heeft geconcludeerd dat adjuvante behandeling met osimertinib kosteneffectief is ten opzichte van actief volgen; de incrementele kosteneffectiviteitsratio (ICER) was 14.884 euro per QALY ten opzichte van de relevante referentiewaarde van 50.000 euro per QALY.

Onderbouwing

Bij patiënten die een volledige resectie hebben ondergaan van een niet-kleincellig longcarcinoom (stadium I-III) wordt in de MDO’s gesproken over welke adjuvante therapie relevant is. Daarbij is de huidige (anno 2023) standaard om bij patiënten met een stadium II-III adjuvant chemotherapie te geven. Inmiddels wordt er bij het uitgebreid of gemetastaseerd longcarcinoom gekeken naar moleculaire veranderingen, omdat die impact hebben op de keuze van palliatieve therapie. De vraag is in hoeverre het meten van zulke veranderingen relevant is voor de adjuvante setting en of dit behandelconsequenties heeft.
Hierbij is het van belang op te merken dat de studies over het algemeen zijn uitgevoerd onder 5e-7e TNM editie. Voor het advies zal gebruik worden gemaakt van de 8e TNM editie.

Adjuvant osimertinib* compared with placebo in patients who underwent completely resected, early-stage (IB to IIIA) pathological confirmed EGFR+ NSCLC

* Currently, osimertinib is the only available treatment in the Netherlands within the adjuvant setting for patients with a completely resected, early-stage (I to III) pathological confirmed NSCLC harbouring a common EGFR-mutation

Low

GRADE

Osimertinib may increase 5-year overall survival (85%) when compared to placebo (73%).

Sources: (Tsuboi, 2023)

Low

GRADE

Osimertinib may increase disease-free survival (median 68 months) when compared to placebo (median 28 months).

Sources: (Wu, 2020; Herbst, 2023)

Low

GRADE

QoL may not be substantially different with adjuvant osimertinib when compared to placebo.

Sources: (Majem, 2022)

Low

GRADE

The evidence suggests that osimertinib results in more patients (9 more per 100 treated patients) with adverse events grade 3 or higher when compared to placebo.

Sources: (Wu, 2020; Herbst, 2023)

Other adjuvant treatments

-

GRADE

No evidence is available regarding the effect of other adjuvant treatments available in the Netherlands or treatments for other mutations or fusions.

Sources: (literature search, up to date till 27th of January 2023)

Summary of literature

Description of studies

Ou (2023) – CORIN described a randomized, single-centre, open-label, phase II trial, with a median follow-up length of 39.9 months in China. They evaluated the efficacy and safety of adjuvant icotinib versus observation in patients with EGFR mutation-positive resected stage IB NSCLC (7th TNM classification). A total of 128 patients were randomized to receive icotinib (n=63) (125 mg, three times daily) for 12 months or to undergo observation (n=65) until disease progression or intolerable toxicity occurred. The median age (range) was 56 (35-75) in the icotinib group, compared with 57 (32-75) in the observation group. In the icotinib group 26/63 (41.3%) were males, compared with 27/65 (41.5%) in the observation group. The following relevant outcomes were reported; OS, DFS, AEs.

Tada (2021) - IMPACT described a randomized, open-label, phase III trial, which was conducted in 25 institutes in Japan with a median follow-up length of 70 months. They evaluated the efficacy and safety of adjuvant gefitinib versus chemotherapy as postoperative adjuvant therapy in patients with completely resected stage II-III NSCLC harbouring a common EGFR mutation (7th TNM classification). A total of 232 patients were randomized to receive gefitinib (n=116) (250 mg once daily) for 24 months or cisplatin (80 mg/m2 on day 1) plus vinorelbine (25 mg/m2 on days 1 and 8; cis/vin) once every 3 weeks for four cycles (n=116). The median age (range) was 64 (35-74) in the gefitinib group, compared with 64 (34-74) in the chemotherapy group. In the gefitinib group 44/116 (37.9%) were males, compared with 45/116 (38.8%) in the chemotherapy group. The following relevant outcomes were reported; OS, DFS, AEs.

He (2021) - EVIDENCE described a randomized, open-label, phase III trial, which was conducted in 29 institutes in China with a median follow-up length of 24.9 months. They evaluated the efficacy and safety of adjuvant icotinib versus chemotherapy in patients with completely resected stage II-IIIA NSCLC (7th TNM classification) harbouring an EGFR-mutation. A total of 322 patients were randomized to receive icotinib (n=151) (125 mg thrice daily) or four cycles (21 days per cycle) for 24 months of vinorelbine (25 mg/m2 IV on days 1 and 8 of each cycle) plus cisplatin (75 mg/m2 IV on day 1 of each cycle) for adenocarcinoma or squamous carcinoma; or intravenous pemetrexed 500 mg/m² plus cisplatin 75 mg/m² on day 1 every 3 weeks for non-squamous carcinoma (n=132). The median age (range) was 60 (52-64) in the icotinib group compared to 58 (51.5-63) in the chemotherapy group. In the icotinib group 77/151 (51%) were males, compared with 55/132 (42%) in the chemotherapy group. The following relevant outcomes were reported: OS, DFS, AEs.

Wu (2020) / Majem (2022) / Herbst (2023) / Tsuboi (2023) / John (2023) - ADAURA described a randomized, international, multi-centre double-blind, phase III trial, with a median follow-up length of 22.1 months (primary analysis Wu (2020)). This was followed by two years of further follow-up (updated analysis Herbst (2023), Tsuboi (2023) and John (2023)). They evaluated the efficacy and safety of adjuvant osimertinib versus placebo in patients with completely resected stage IB-IIIA (7th TNM classification) NSCLC harbouring an EGFR-mutation. A total of 682 patients were randomized to receive osimertinib (n=339) (80 mg once daily) or placebo (n=343) for 36 months. The median age (range) was 64 (30-86) in the osimertinib group compared to 62 (31-82) in the placebo group. In the osimertinib group 108/339 (32%) were males, compared with 96/343 (28%) in the placebo group. The planned treatment duration of 3 years was completed by 66% of the patients in the osimertinib group and 41% of the patients in the placebo group (Herbst, 2023). Cross-over was not allowed. The following relevant outcomes were reported: OS (secondary end point), DFS (primary end point), AEs, QoL. The trial was unblinded 2 years early because of evidence of an efficacy benefit (Wu, 2020).

Zhong (2018/2021) - ADJUVANT described a randomized, open-label, phase III trial, which was conducted in 27 institutes in China with a median follow-up length of 80 months. They evaluated the efficacy of adjuvant gefitinib versus cis/vin as postoperative adjuvant therapy in patients with completely resected stage II-IIIA (7th TNM classification) NSCLC harbouring an EGFR mutation. A total of 222 patients were randomized to receive gefitinib (n=111) (250 mg once daily) for 24 months or cisplatin (75 mg/m2 on day 1) plus vinorelbine (25 mg/m2 on days 1 and 8; cis/vin) once every 3 weeks for four cycles (n=116). The median age (range) was 58 (32-74) in the gefitinib group, compared with 60 (26-76) in the chemotherapy group. In the gefitinib group 46/111 (41.4%) were males, compared with 46/111(41.4%) in chemotherapy group. The following relevant outcomes were reported; OS, DFS.

Yue (2018) - EVAN described a randomized, open-label, phase II trial, which was conducted in 16 institutes in China with a median follow-up length of 33 months. They evaluated the efficacy and safety of adjuvant erlotinib versus cis/vin as postoperative adjuvant therapy in patients with completely resected stage IIIA (7th TNM classification) NSCLC harbouring an EGFR mutation. A total of 102 patients were randomized to receive erlotinib (n=51) (150 mg once daily) for 24 months or cisplatin (75 mg/m2 on day 1) plus vinorelbine (25 mg/m2 on days 1 and 8; cis/vin) once every 3 weeks for four cycles (n=51). The median age (range) was 59 (50-66) in the erlotinib group, compared with 57 (51-61) in the chemotherapy group. In the erlotinib group 17/51 (33%) were males, compared with 20/51 (39%) in chemotherapy group. The following relevant outcomes were reported; OS, DFS, AEs.

Kelly (2015) – RADIANT described a randomized, international, multi-centre, double-blind, phase III trial with a median follow-up length of 47 months. They evaluated the efficacy and safety of adjuvant erlotinib versus cis/vin as postoperative adjuvant therapy in patients with completely resected stage IB-IIIA (6th TNM classification) NSCLC. A total of 973 patients were randomly assigned and of those 161 patients were EGFRm-positive. These patients were randomized to receive erlotinib (n=102) (150 mg once daily) for 24 months or placebo (n=59). The median (range) age was 62 (38-84) in the erlotinib group, compared with 60 (42-86) in the placebo group. In the erlotinib group 36/102 (35.3%) were males, compared with 20/59 (33.9%) in placebo group. The following relevant outcomes were reported; OS, DFS, AEs.

Feng (2015) - described a randomized, single-centre, open-label, unknown phase trial, which was conducted in China with an unknown median follow-up time. They evaluated the efficacy and safety of adjuvant chemotherapy plus icotinib versus chemotherapy as postoperative adjuvant therapy in patients with completely resected stage IB-IIIA (edition TNM classification unclear) NSCLC harbouring an EGFR mutation. A total of 41 patients were randomized to receive chemotherapy plus icotinib (n=21) (125 mg, thrice daily; two weeks after finishing chemotherapy) for four to eight months, or until the occurrence of disease relapse, metastasis or unacceptable icotinib or chemotherapy toxicity or only chemotherapy (150 mg/m2 pacl*taxel plus 80 mg/m2 nedaplatin or 30mg/m2 lobaplatin on day one of a three-week cycle) (n=20). The mean age (SD) was 57.3 (10.9) in the chemotherapy + icotinib group, compared with 55.5 (9.74) in the chemotherapy group. In the chemotherapy + icotinib group 16/21 (76.2%) were males, compared with 11/18 (61.1%) in chemotherapy group. The following relevant outcomes were reported; DFS, AEs.

Li (2014) – described a randomized, single-centre, open-label, phase II trial, which was conducted in China with a median follow-up length of 30.7 months. They evaluated the efficacy and safety of adjuvant chemotherapy plus gefitinib versus chemotherapy as a postoperative adjuvant therapy in patients with completely resected stage III-N2 (5th TNM classification) NSCLC harbouring an EGFR mutation. A total of 60 patients were randomized to receive chemotherapy plus gefitinib (n=30) (250 mg/day) for six months after chemotherapy, or chemotherapy (500 mg/m2 pemetrexed and carboplatin), administered every 21 days for 4 cycles. The median age (range) was 59.5 (32-78) in the chemotherapy + gefitinib group, compared with 54.6 (39-74) in the chemotherapy group. In the chemotherapy + gefitinib group 17/30 (56.7%) were males, compared with 18/30 (60%) in the chemotherapy group. The following relevant outcomes were reported; OS, DFS, AEs.

Results

Osimertinib for EGFR+ NSCLC

Currently, osimertinib is the only available treatment in the Netherlands within the adjuvant setting for patients with a completely resected, early-stage (I to III) pathological confirmed NSCLC harbouring a common EGFR-mutation. Therefore, the analysis of outcomes below is restricted to osimertinib.

Overall survival

Results from the ADAURA trial were immature at the time of the analysis of Wu 2022 and could therefore not be assessed in their systematic review. In June 2023, Tsuboi 2023 published the final analysis of OS data. The median duration of follow-up for OS in patients with stage II to IIIA disease was 59.9 months (range: 0 to 82) in the osimertinib group and 56.2 months (range 1 to 86) in the placebo group. The 5-year overall survival was 85% (95% CI: 79% to 89%) in the osimertinib group and 73% (95% CI: 66 to 78) in the placebo group (HR 0.49; 95.03% CI: 0.33 to 0.73). In the osimertinib treated group there was no significant OS difference between those who received adjuvant chemotherapy (HR 0.16 (95%CI 0.10-0.26)) and those who did not (HR 0.23 (95%CI 0.13-0.40)). However follow-up time could not be long enough and power was probably too low to find any differences in OS.

It should be noted that only 79 of 205 patients who had disease recurrence in the placebo group received osimertinib at relapse in the ADAURA trial.

Quality of life

Majem (2022) reported the outcome health-related quality of life from the ADAURA trial. HR-QOL was measured using the Short Form-36 (SF-36). Baseline physical/mental component summary (PCS/MCS) scores were comparable between osimertinib and placebo (range: 46-47) and maintained to week 96, with no clinically meaningful differences between arms; difference in adjusted least squares (LS) mean -1.18 (95% CI -2.02 to -0.34) and -1.34 (95% CI -2.40 to -0.28), for PCS and MCS, respectively. No differences exceeding 10 points were reported for any of the scales.

In-depth analyses showed a maintained HR-QOL over prolonged exposure of three years (John, 2023).

Disease-free survival

Wu (2020) reported the disease-free survival which was defined as the time from randomization to disease recurrence (determined by computer tomography or magnetic resonance imaging, pathological disease on biopsy, or both) or death from any cause. In the primary analysis, the median disease-free survival was not reached in the osimertinib group (95% CI 38.8 to could not be calculated) and 19.6 months (95% CI 16.6 to 24.5) in the placebo group. In the osimertinib group 37/339 (11%) patients had disease recurrence or died, compared with 159/343 (46%) patients in the placebo group. The percentage of patients who were alive and disease-free at 24 months was 89% (95% CI 85% to 92%) in the osimertinib group, compared with 52% (95% CI 46% to 92%) which resulted in an overall hazard ratio of disease recurrence or death of 0.20 (99.12% CI 0.14 to 0.30). This HR and the confidence interval exceed the minimal clinically (patient) important difference of HR<0.6. Moreover, a major difference in brain metastasis occurrence was found between osimertinib and placebo treated patients with a HR of 0.18 (95%CI 0.10-0.33).

Herbst (2023) reported an updated exploratory analysis of final DFS data. The median DFS was 65.8 months (95% CI 61.7 to could not be calculated) in the osimertinib group and 28.1 months (95% CI 22.1 to 35.0) in the placebo group. In the osimertinib group 94/339 (28%) patients had disease recurrence or died, compared with 211/343 (62%) patients in the placebo group. The percentage of patients who were alive and disease-free at 48 months was 73% (95% CI 67% to 78%) in the osimertinib group, compared with 38% (95% CI 32% to 43%). The overall DFS HR was 0.27 (95% CI 0.21 to 0.34). This HR and the confidence interval exceed the minimal clinically (patient) important difference of HR<0.6. These results are consistent with the primary reporting (Wu, 2020).

Toxicity

Wu (2020) reported the outcome adverse events grade 3 or higher and serious adverse events. In the primary analysis, 68/339 (20%) (95% CI 16% to 24%) patients in the osimertinib group reported adverse events of grade ≥3, compared with 46/343 (13%) (95% CI 10% to 17%) patients in the placebo group (RR 1.50; 95% CI 1.06 to 2.11). This result indicates that among patients who receive osimertinib an additional 7 (95% CI 1 to 12) patients per 100 treated patients experienced adverse events grade 3 or higher.

Serious adverse events were reported in 54/339 patients (16%) (95% CI, 12% to 20%) in the osimertinib group and in 42/343 patients (12%) (95%, 9% to 16%) in the placebo group.

Herbst (2023) reported long-term safety. In the osimertinib group, 79/337 (23%) patients reported adverse events of grade ≥3, compared with 48/343 (14%) patients in the placebo group (RR 1.68; 95% CI 1.21 to 2.32). The most common were diarrhea (n = 9, 3%), stomatitis (n = 6, 2%), pneumonia (n = 4, 1%) and QTc prolongation (n = 4, 1%) in the osimertinib group, which were also reported in one (<1%), zero, four (1%), and one (<1%) patient in the placebo group (John, 2023).

Among patients who receive osimertinib an additional 9 (95% CI 1 to 12) patients per 100 treated patients experienced adverse events grade 3 or higher.

Serious adverse events were reported in 68/337 (20%) patients in the osimertinib group and in 47/343 (14%) patients in the placebo group. Most common was pneumonia, reported in five (1%) patients in the osimertinib group and in four (1%) patients in the placebo group (John, 2023).

Level of evidence of the literature

The evidence was derived from an RCT, therefore the level of evidence for all outcomes started at ‘high’.

The level of evidence regarding the outcome measure overall survival was downgraded by two levels because of serious study limitations (-1 level for risk of bias, because of incomplete information about random sequence generation and allocation concealment and loss to follow-up) and imprecision (confidence interval crosses the boundary of clinical decision making, i.e. HR 0.7). Therefore, the level of evidence was graded as low.

The level of evidence regarding the outcome measure quality of life was downgraded by two levels because of serious study limitations (-1 level for risk of bias because of incomplete information about random sequence generation and allocation concealment and loss to follow-up) and imprecision (few events, optimal information size not met). Therefore, the level of evidence was graded as low.

The level of evidence regarding the outcome measure disease-free survival was downgraded by two levels because of serious study limitations (-1 level for risk of bias, because of incomplete information about random sequence generation and allocation concealment and loss to follow-up) and imprecision (few events, optimal information size not met). Therefore, the level of evidence was graded as low.

The level of evidence regarding the outcome measure toxicity was downgraded by two levels because of serious study limitations (-1 level for risk of bias, because of incomplete information about random sequence generation and allocation concealment and loss to follow-up) and imprecision (few events, optimal information size not met). Therefore, the level of evidence was graded as low.

Search and select

A systematic review of the literature was performed to answer the following question:

Following a complete resection, which adjuvant treatment should be given to patients with early-stage (stage I-III) lung cancer with a targetable gene alteration?

P: patients with completely resected, early-stage (I to III) pathologically confirmed non-small cell lung cancer (NSCLC) with a targetable gene alteration;

I: adjuvant treatment specific for EGFR, ALK, RET, ROS1, BRAF, MET alterations;

C: chemotherapy or placebo;

O: overall survival, disease-free survival, response rate, adverse events, quality of life.

Relevant outcome measures

The guideline development group considered overall survival and disease-free survival as critical outcome measures for decision making; and quality of life and toxicity as important outcome measures for decision making. A priori, the working group did not define the outcome measures listed above but used the definitions used in the studies. The working group defined the following minimal clinically (patient) important differences (using the PASKWIL criteria 2023 for adjuvant treatment (https://www.nvmo.org/over-de-adviezen/) where possible):

• Overall survival (OS): >5% difference between the groups or >3% difference and HR <0.7, at least three years of median follow-up time

• Disease-free survival (DFS): HR <0.6

• Quality of life (QoL): A minimal clinically important difference of 10 points on the quality-of-life instrument EORTC QLQ-C30 or a difference of a similar magnitude on other quality of life instruments.

• Toxicity (adverse events grade ≥3): statistically significant difference between the groups.

Search and select (Methods)

The systematic review published by Zhao (2022) was used as the basis for this literature summary. This systematic review included patients with completely resected, early-stage (stage I to III) pathological confirmed NSCLC; Phase 2/3 RCTs comparing adjuvant EGFR-TKIs with chemotherapy or placebo; primary endpoints such as OS or DSF were reported; safety and adverse events (AEs) of EGFR-TKI or chemotherapy were evaluated in these trials. No studies were found for other mutations.

Search and select (Methods)

Zhao (2022) searched PubMed, Embase and the Cochrane library with relevant search terms until February 16, 2022. The detailed search strategy is depicted in the article published by Zhao (2022). The systematic literature search performed by Zhao (2022) resulted in 3483 hits. Based on title and abstract screening, 32 studies were initially selected. After reading the full text and thorough assessment of the studies, 23 studies were excluded (no RCTs, no outcome of interest and insufficient information after reviewing the full text), and nine RCTs were included (Tada, 2021; He, 2021; Wu, 2020; Zhong, 2018, 2021; Yue, 2018; Kelly, 2015; Feng, 2015; Li, 2013; Goss, 2013). An overview of all the included RCTs in the systematic review can be found in table 1.

On the 27th of January 2023, we performed a systematic search for systematic reviews and RCTs about NSCLC and adjuvant therapy for patients with EGFR, ALK, RET, ROS1, BRAF, MET mutations in the databases Embase.com and Ovid/Medline. The search resulted in 1075 unique hits and we screened publications published after the search date of Zhao (2022). From this yield a recent publication of quality of life data from the ADAURA trial was found (Majem, 2022). No studies were found for other mutations.

On the 5th of June 2023, we performed an update of the systematic search for RCTs in the same databases. The search resulted in 28 additional unique hits. From this yield recent publications of OS, DFS and safety/QoL data from the ADAURA trial were found (Herbst, 2023; Tsuboi, 2023; John, 2023). Moreover, one additional RCT was included (Ou, 2023).

In this updated search, no studies were found for other mutations.

Results

A total of ten studies were included in the analysis of the literature for EGFR+ NSCLC in adjuvant setting. The study by Goss (2013) was not included in our summary since only 4% of the study population had an EGFR mutation-positive tumor and did not meet our criteria. Furthermore, not all described treatments were available in the Netherlands at the moment of developing this guideline module. The assessment of the risk of bias is summarized in the risk of bias tables. The important study characteristics and results are summarized in the evidence tables.

 1. 1 - Feng S, Wang Y, Cai K, Wu H, Xiong G, Wang H, Zhang Z. Randomized Adjuvant Chemotherapy of EGFR-Mutated Non-Small Cell Lung Cancer Patients with or without Icotinib Consolidation Therapy. PLoS One. 2015 Oct 16;10(10):e0140794. doi: 10.1371/journal.pone.0140794. PMID: 26474174; PMCID: PMC4608803.

 2. 2 - Goss GD, O'Callaghan C, Lorimer I, Tsao MS, Masters GA, Jett J, Edelman MJ, Lilenbaum R, Choy H, Khuri F, Pisters K, Gandara D, Kernstine K, Butts C, Noble J, Hensing TA, Rowland K, Schiller J, Ding K, Shepherd FA. Gefitinib versus placebo in completely resected non-small-cell lung cancer: results of the NCIC CTG BR19 study. J Clin Oncol. 2013 Sep 20;31(27):3320-6. doi: 10.1200/JCO.2013.51.1816. Epub 2013 Aug 26. PMID: 23980091; PMCID: PMC3770864.

 3. 3 - He J, Su C, Liang W, Xu S, Wu L, Fu X, Zhang X, Ge D, Chen Q, Mao W, Xu L, Chen C, Hu B, Shao G, Hu J, Zhao J, Liu X, Liu Z, Wang Z, Xiao Z, Gong T, Lin W, Li X, Ye F, Liu Y, Ma H, Huang Y, Zhou J, Wang Z, Fu J, Ding L, Mao L, Zhou C. Icotinib versus chemotherapy as adjuvant treatment for stage II-IIIA EGFR-mutant non-small-cell lung cancer (EVIDENCE): a randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Respir Med. 2021 Sep;9(9):1021-1029. doi: 10.1016/S2213-2600(21)00134-X. Epub 2021 Jul 21. PMID: 34280355.

 4. 4 - Herbst RS, Wu YL, John T, Grohe C, Majem M, Wang J, Kato T, Goldman JW, Laktionov K, Kim SW, Yu CJ, Vu HV, Lu S, Lee KY, Mukhametshina G, Akewanlop C, de Marinis F, Bonanno L, Domine M, Shepherd FA, Urban D, Huang X, Bolanos A, Stachowiak M, Tsuboi M. Adjuvant Osimertinib for Resected EGFR-Mutated Stage IB-IIIA Non-Small-Cell Lung Cancer: Updated Results From the Phase III Randomized ADAURA Trial. J Clin Oncol. 2023 Apr 1;41(10):1830-1840. doi: 10.1200/JCO.22.02186. Epub 2023 Jan 31. Erratum in: J Clin Oncol. 2023 Apr 27;:JCO2300658. PMID: 36720083; PMCID: PMC10082285.

 5. 5 - John T, Grohé C, Goldman JW, Shepherd FA, de Marinis F, Kato T, Wang Q, Su WC, Choi JH, Sriuranpong V, Melotti B, Fidler MJ, Chen J, Albayaty M, Stachowiak M, Taggart S, Wu YL, Tsuboi M, Herbst RS, Majem M. Three-Year Safety, Tolerability, and Health-Related Quality of Life Outcomes of Adjuvant Osimertinib in Patients with Resected Stage IB-IIIA EGFR-Mutated Non-Small Cell Lung Cancer: Updated Analysis from the Phase 3 ADAURA Trial. J Thorac Oncol. 2023 May 24:S1556-0864(23)00574-9. doi: 10.1016/j.jtho.2023.05.015. Epub ahead of print. PMID: 37236398.

 6. 6 - Kelly K, Altorki NK, Eberhardt WE, O'Brien ME, Spigel DR, Crinò L, Tsai CM, Kim JH, Cho EK, Hoffman PC, Orlov SV, Serwatowski P, Wang J, Foley MA, Horan JD, Shepherd FA. Adjuvant Erlotinib Versus Placebo in Patients With Stage IB-IIIA Non-Small-Cell Lung Cancer (RADIANT): A Randomized, Double-Blind, Phase III Trial. J Clin Oncol. 2015 Dec 1;33(34):4007-14. doi: 10.1200/JCO.2015.61.8918. Epub 2015 Aug 31. PMID: 26324372.

 7. 7 - Li N, Ou W, Ye X, Sun HB, Zhang L, Fang Q, Zhang SL, Wang BX, Wang SY. Pemetrexed-carboplatin adjuvant chemotherapy with or without gefitinib in resected stage IIIA-N2 non-small cell lung cancer harbouring EGFR mutations: a randomized, phase II study. Ann Surg Oncol. 2014 Jun;21(6):2091-6. doi: 10.1245/s10434-014-3586-9. Epub 2014 Mar 1. PMID: 24585406.

 8. 8 - Majem M, Goldman JW, John T, Grohe C, Laktionov K, Kim SW, Kato T, Vu HV, Lu S, Li S, Lee KY, Akewanlop C, Yu CJ, de Marinis F, Bonanno L, Domine M, Shepherd FA, Atagi S, Zeng L, Kulkarni D, Medic N, Tsuboi M, Herbst RS, Wu YL. Health-Related Quality of Life Outcomes in Patients with Resected Epidermal Growth Factor Receptor-Mutated Non-Small Cell Lung Cancer Who Received Adjuvant Osimertinib in the Phase III ADAURA Trial. Clin Cancer Res. 2022 Jun 1;28(11):2286-2296. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-21-3530. PMID: 35012927; PMCID: PMC9359973.

 9. 9 - Ou W, Li N, Wang BX, Zhu TF, Shen ZL, Wang T, Chang WG, Chang ZH, Hu XX, Pu Y, Ding LM, Wang SY. Adjuvant icotinib versus observation in patients with completely resected EGFR-mutated stage IB NSCLC (GASTO1003, CORIN): a randomised, open-label, phase 2 trial. EClinicalMedicine. 2023 Feb 3;57:101839. doi: 10.1016/j.eclinm.2023.101839. PMID: 36816343; PMCID: PMC9932314.

 10. 10 - Tada H, Mitsudomi T, Misumi T, Sugio K, Tsuboi M, Okamoto I, Iwamoto Y, Sakakura N, Sugawara S, Atagi S, Takahashi T, Hayashi H, Okada M, Inokawa H, Yoshioka H, Takahashi K, Higashiyama M, Yoshino I, Nakagawa K; West Japan Oncology Group. Randomized Phase III Study of Gefitinib Versus Cisplatin Plus Vinorelbine for Patients With Resected Stage II-IIIA Non-Small-Cell Lung Cancer With EGFR Mutation (IMPACT). J Clin Oncol. 2022 Jan 20;40(3):231-241. doi: 10.1200/JCO.21.01729. Epub 2021 Nov 2. PMID: 34726958.

 11. 11 - Tian W, Tan N, Ke J, Zou J, Liu X, Pan Y, Zeng Y, Peng Y, Wu F. Adjuvant EGFR tyrosine kinase inhibitors for patients with resected EGFR-mutated non-small-cell lung cancer: a network meta-analysis. Future Oncol. 2022 Jul;18(21):2695-2707. doi: 10.2217/fon-2021-1614. Epub 2022 Jun 13. PMID: 35695676.

 12. 12 - Tsuboi M, Herbst RS, John T, Kato T, Majem M, Grohé C, Wang J, Goldman JW, Lu S, Su WC, de Marinis F, Shepherd FA, Lee KH, Le NT, Dechaphunkul A, Kowalski D, Poole L, Bolanos A, Rukazenkov Y, Wu YL; ADAURA Investigators. Overall Survival with Osimertinib in Resected EGFR-Mutated NSCLC. N Engl J Med. 2023 Jun 4. doi: 10.1056/NEJMoa2304594. Epub ahead of print. PMID: 37272535.

 13. 13 - Wu YL, Tsuboi M, He J, John T, Grohe C, Majem M, Goldman JW, Laktionov K, Kim SW, Kato T, Vu HV, Lu S, Lee KY, Akewanlop C, Yu CJ, de Marinis F, Bonanno L, Domine M, Shepherd FA, Zeng L, Hodge R, Atasoy A, Rukazenkov Y, Herbst RS; ADAURA Investigators. Osimertinib in Resected EGFR-Mutated Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med. 2020 Oct 29;383(18):1711-1723. doi: 10.1056/NEJMoa2027071. Epub 2020 Sep 19. PMID: 32955177.

 14. 14 - Yue D, Xu S, Wang Q, Li X, Shen Y, Zhao H, Chen C, Mao W, Liu W, Liu J, Zhang L, Ma H, Li Q, Yang Y, Liu Y, Chen H, Wang C. Erlotinib versus vinorelbine plus cisplatin as adjuvant therapy in Chinese patients with stage IIIA EGFR mutation-positive non-small-cell lung cancer (EVAN): a randomised, open-label, phase 2 trial. Lancet Respir Med. 2018 Nov;6(11):863-873. doi: 10.1016/S2213-2600(18)30277-7. Epub 2018 Aug 24. PMID: 30150014.

 15. 15 - Zhao P, Zhen H, Zhao H, Zhao L, Cao B. Efficacy and safety of adjuvant EGFR-TKIs for resected non-small cell lung cancer: a systematic review and meta-analysis based on randomized control trials. BMC Cancer. 2022 Mar 26;22(1):328. doi: 10.1186/s12885-022-09444-0. PMID: 35346117; PMCID: PMC8962534.

 16. 16 - Zhong WZ, Wang Q, Mao WM, Xu ST, Wu L, Shen Y, Liu YY, Chen C, Cheng Y, Xu L, Wang J, Fei K, Li XF, Li J, Huang C, Liu ZD, Xu S, Chen KN, Xu SD, Liu LX, Yu P, Wang BH, Ma HT, Yan HH, Yang XN, Zhou Q, Wu YL; ADJUVANT investigators. Gefitinib versus vinorelbine plus cisplatin as adjuvant treatment for stage II-IIIA (N1-N2) EGFR-mutant NSCLC (ADJUVANT/CTONG1104): a randomised, open-label, phase 3 study. Lancet Oncol. 2018 Jan;19(1):139-148. doi: 10.1016/S1470-2045(17)30729-5. Epub 2017 Nov 21. PMID: 29174310.

 17. 17 - Zhong WZ, Wang Q, Mao WM, Xu ST, Wu L, Wei YC, Liu YY, Chen C, Cheng Y, Yin R, Yang F, Ren SX, Li XF, Li J, Huang C, Liu ZD, Xu S, Chen KN, Xu SD, Liu LX, Yu P, Wang BH, Ma HT, Yang JJ, Yan HH, Yang XN, Liu SY, Zhou Q, Wu YL. Gefitinib Versus Vinorelbine Plus Cisplatin as Adjuvant Treatment for Stage II-IIIA (N1-N2) EGFR-Mutant NSCLC: Final Overall Survival Analysis of CTONG1104 Phase III Trial. J Clin Oncol. 2021 Mar 1;39(7):713-722. doi: 10.1200/JCO.20.01820. Epub 2020 Dec 17. PMID: 33332190; PMCID: PMC8078324.

 18. 18 - Zhou X, Du J, Xu G, Chen C, Zheng B, Chen J. Cost-effectiveness of osimertinib versus placebo in resected EGFR-mutated non-small cell lung cancer in China. Cancer Med. 2022 Dec;11(23):4449-4456. doi: 10.1002/cam4.4798. Epub 2022 Jun 11. PMID: 35689472; PMCID: PMC9741963.

Table 1 Overview and characteristics of the included studies evaluating the first-line treatments in the selected systematic reviews

RCT

Study phase

N

Intervention

Duration (months)

Outcomes

Follow-up (months)

mDFS

(months)

DFS rate

DFS HR (95% CI)

OS HR (96% CI)

N

Regimes

Ou 2023
(CORIN)

Phase 2

128

63
65

Icotinib
Observation

12

OS, DFS, AE

39.9

NR

96.1% (3y)
84.0% (3y)

0.23 (0.07-0.81)

data not mature

Tada 2021 (IMPACT)

Phase 3

232

116

Gefitinib

24

OS, DFS, AE

70

35.9

31.8% (5y)

0.92 (0.67-1.28)

1.03 (0.65-1.65)

116

Chemotherapy (Vinorelbine + Cisplatin)

25.1

34.1% (5y)

He 2021 (EVIDENCE)

Phase 3

283

151

Icotinib

22.2

OS, DFS, AE

24.9

47

63.9% (3y)

0.36 (0.24-0.55)

0.91 (0.42-1.94)

132

Chemotherapy (Vinorelbine + Cisplatin or

Pemetrexed + Cisplatin)

22.1

32.5% (3y)

Wu 2020 (ADAURA)

Phase 3

682

339

Osimertinib

36

OS, DFS, AE

22.1

NR

90% (2y)

0.17 (0.11-0.26)

0.40 (0.09-1.83)

343

Placebo

19.6

44% (2y)

Zhong 2018/2021 (ADJUVANT)

Phase 3

222

111

Gefitinib

24

OS, DFS

80

30.8

39.6% (3y)

22.6% (5y)

0.56 (0.40-0.79)

0.92 (0.62-1.36)

111

Chemotherapy (Vinorelbine + Cisplatin)

19.8

32.5% (3y)

23.2% (5y)

Yue 2018 (EVAN)

Phase 2

102

51

Erlotinib

24

OS, DFS

33

42.4

81.4% (2y)

54.2% (3y)

0.27 (0.14-0.53)

0.17 (0.05-0.58)

51

Chemotherapy (Vinorelbine + Cisplatin)

21

44.6% (2y)

19.8% (3y)

Kelly 2015 (RADIANT)*

Phase 3

161

102

Erlotinib

24

OS, DFS, AE

47

46.4

75% (2y)

0.61 (0.38-0.98)

1.09 (0.56-2.16)

59

Placebo

28.5

54% (2y)

Feng 2015

NA

41

21

Chemotherapy (Pacl*taxel + Nedaplatin or Lobaplatin) + Icotinib

4-8

DFS, AE

24

NA

90.5% (2y)

0.45 (0.05-3.81)

NA

20

Chemotherapy (Pacl*taxel + Nedaplatin or Lobaplatin)

66.7% (2y)

Li 2014

Phase 2

60

30

Chemotherapy (Pemetrexed + Carboplatin ) + Gefitinib

6

OS, DFS, AE

30.6

39.8

78.9% (2y)

0.37 (0.16-0.85)

0.37 (0.12-1.11)

30

Chemotherapy (Pemetrexed + Carboplatin )

27

54.2% (2y)

Goss 2013 (NCIC CTGBR19)**

Phase 3

503

251

Gefitinib

24

OS, DFS, AE

4.7 years

4.2 years

50.2% (4y)

1.22 (0.93-1.61)

1.24 (0.94-1.64)

252

Placebo

NR

57.6% (4y)

* Data derived from the EGFRm-positive subgroup

** The study by Goss (2013) was not included in our summary since only 4% of the study population had an EGFR mutation-positive tumor and did not meet criteria

Evidence table

Study reference

Study characteristics

Patient characteristics

Intervention (I)

Comparison / control (C)

Follow-up

Outcome measures and effect size

Comments

Osimertinib versus Placebo

ADAURA-trial

Wu (2020)
Majem (2022)

Herbst (2023)

Tsuboi (2023)

John (2023)

NCT02511106

Type of study:
Phase 3, double-blind, placebo-controlled, international RCT.

Setting and country:

The study was conducted at 241 sties in US, Australia, Belgium, Brazil, Canada, China, France, Hong Kong, Hungary, Israel, Italy, Japan, Republic of Korea, Netherlands, Poland, Romania, Russian Federation, Spain, Sweden, Taiwan, Thailand, Turkey, Ukraine, Vietnam

Patients were enrolled between November 15, and February 2019

Funding and conflicts of interest:

Funded by AstraZeneca

Conflicts of interest are disclosed

Patients with completely resected EGFR mutation-positive NSCLC

Inclusion criteria:

 • ≤18 years of age
 • Histologically confirmed diagnosis of NSCLC on predominantly non-squamous histology
 • Post-operatively classified as Stage IB, II, or IIIA
 • Ex19del or L858R, either alone or in combination with other EGFR mutations including T790M
 • Complete recovery from surgery and standard post-operative therapy (if applicable) at the time of randomization
 • WHO performance status of 0 to 1.

Exclusion criteria:

 • Treatment with preoperative, postoperative, or planned radiation therapy

[A detailed list is provided in the protocol and statistical analysis plan]

N total at baseline:

N = 682

Intervention: N=339

Control: N=343

Important prognostic factors:

Age, median (range):

I: 64 (30-68)

C: 62 (31-82)

Sex, n/N (%) male:

I: 108/339 (32%)

C: 96/343 (28%)

Adjuvant chemotherapy ((%):

I: 60%

C:60%

Groups comparable at baseline?

Yes

Osimertinib

Patients receive oral osimertinib at a dose of 80 mg once daily for 3 years or until disease recurrence or fulfilment of a criterion for discontinuation

Placebo

Patients receive matching placebo once daily for 3 years or until disease recurrence or fulfilment of a criterion for discontinuation

Length of follow-up:

Median follow-up (primary analysis)

I: 22.1 months

C: 14.9 months

Median follow-up (secondary analysis)

I: 44.2 months

C: 19.6 months

Loss-to-follow-up & incomplete outcome data:

Did not receive allocated treatment

I: n=2/339

C: n=0/343

Intervention:

Ongoing osimertinib treatment at time of data cut-off (n=206)
Completed treatment (n=40)
Discontinued treatment (n=92)

Reasons:

 • Adverse events (n=36)
 • Patient decision (n=30)
 • Disease recurrence (n=2)
 • Other (not specified) (n=2)

Control:

Ongoing placebo treatment at time of data cut-off (n=136)
Completed treatment (n=33)
Discontinued treatment (n=174)

Reasons:

 • Adverse events (n=10)
 • Patient decision (n=9)
 • Disease recurrence (n=148)
 • Other (not specified) (n=4)
 • Severe non-compliance with protocol (n=3)

Disease recurrence

I: 93/339 (27%)

C: 205/343 (60%)

79 of 205 patients (38%) received osimertinib at relapse

Overall survival

Stage II to IIIA

I: n=233

C: n=237

Rate at 5 yrs (%)

I: 85% (95.03% CI 79 to 89)

C: 73% (95.03% CI, 66 to 78)

HR for death, 0.49 (95.03% CI, 0.33–0.73)

Stage IB to IIIA

I: n=339

C: n=343

Rate at 5 yrs (%)

I: 88% (95.03% CI 83 to 91)

C: 78% (95.03% CI, 73 to 82)

HR for death, 0.49 (95.03% CI, 0.34–0.70)

Disease-free survival

Stage II to IIIA

I: n=233

C: n=237

Median DFS (months)

I: not reached (95% CI, 38.8 - NC)

C: 19.6 (95% CI 16.6 to 24.5)

HR: 0.17 (95% CI 0.11 to 0.26); p<0.001

Stage II to IIIA

Rate at 24 months (%)

I: 90% (95% CI, 84 to 93)

C: 44% (95% CI, 37 to 51)

Stage IB to IIIA

I: n=339

C: n=343

Median DFS (months)

I: not reached

C: 27.5
HR: 0.20 (95% CI 0.14 to 0.30); p<0.001

Rate at 24 months (%)

I: 89% (95% CI, 85 to 92)

C: 52% (95% CI, 46 to 58)

Adverse events

Grade 3 or higher

I: 20% (68/339)

C: 13% (46/343)

[a detailed list of the adverse events can be found in the supplementary files of the original article]

Reported by Herbst (2023)

N.B.: Subgroup analysis performed for stage II to IIIA and stage IB to IIIA

Stage II to IIIA

I: n=233

C: n=237

Disease-free survival

Stage II to IIIA

Median DFS (months)

I: 65.8 (95% 54.4 to NC)

C: 21.9 (95% CI 16.6 to 27.5)

HR: 0.23 (95% CI 0.18 to 0.30)

Disease-free survival

Stage II to IIIA

Rate at 48 months (%)

I: 70% (95% CI, 62 to 76)

C: 29% (95% CI, 23 to 35)

Stage IB to IIIA

I: n=339

C: n=343

Disease-free survival

Stage IB to IIIA

Median DFS (months)

I: 65.8 (95% CI 61.7 to NC)

C: 28.1 (95% CI 22.1 to 35.0)

HR: 0.27 (95% CI 0.21 to 0.34)

Disease-free survival

Stage IB to IIIA

Rate at 48 months (%)

I: 73% (95% CI, 67 to 78)

C: 38% (95% CI, 32 to 43)

Adverse events

I: n=337

C: n=343

Grade 3 or higher

I: 23% (79/337)

C: 14% (48/343)

[a detailed list of the adverse events can be found inf the original article]

Reported by Majem (2022) Quality of life

SF-36 baseline scores, mean (SD)
Physical component summary
I: 47.09 (7.4)
C: 46.61 (7.4)
Difference from baseline to week 96
I: 1.13 (95% CI, 0.54 to 1.72)
C: 2.31 (95% CI, 0.60 to 2.08)

Treatment difference is

-1.18 (95% CI, -2.02 to

-0.34)

SF-36 baseline scores, mean (SD)
Mental component summary
I: 46.37 (10.4)
C: 46.82 (10.8)
Difference from baseline to week 96
I: 1.34 (95% CI, 0.60 to 2.08)
C: 2.68 (95% CI, 1.92 to 3.44)

Treatment difference is

-1.34 (95% CI, -2.40 to

-0.28)

 • After a planned meeting in 2019 to assess futility, but not superiority, when at least 83 disease recurrence events or deaths had occurred in patients with stage II to IIIA disease, the committee requested assessment of efficacy data at the next scheduled meeting for safety (April 2020). On the basis of review of these data, the committee recommended that the trial be unblinded at a trial level early to complete primary reporting
 • Data cut-off was planned in February 2022, but took place on January 17, 2020. The alpha-allocation had to be revised to 0.0094.
 • The trial was not powered for overall survival

Authors conclusion:

Wu (2020)

“In our international randomized trial, adjuvant osimertinib was associated with significant improvement in disease-free survival among patients with stage IB to IIIA EGFR mutation–positive NSCLC. Osimertinib as adjuvant therapy is an effective new treatment strategy for these patients after complete tumor resection.

Majem (2022)
“HRQoL was maintained with adjuvant osimertinib in patients with stage IB–IIIAEGFRm NSCLC, who were disease-free after complete resection, with no clinically meaningful differences versus placebo, further supporting adjuvant osimertinib as a new treatment in this setting.”

Risk of bias table

Study reference

(first author, publication year)

Was the allocation sequence adequately generated?

Definitely yes

Probably yes

Probably no

Definitely no

Was the allocation adequately concealed?

Definitely yes

Probably yes

Probably no

Definitely no

Blinding of patients, healthcare providers, outcome assessors, data analysist

Definitely yes

Probably yes

Probably no

Definitely no

Was loss to follow-up (missing outcome data) infrequent?

Definitely yes

Probably yes

Probably no

Definitely no

Are reports of the study free of selective outcome reporting?

Definitely yes

Probably yes

Probably no

Definitely no

Was the study apparently free of other problems that could put it at a risk of bias?

Definitely yes

Probably yes

Probably no

Definitely no

Overall risk of bias

If applicable/necessary, per outcome measure

LOW

Some concerns

HIGH

ADAURA-trial

Wu (2020)
Majem (2022)

Herbst (2023)

Tsuboi (2023)
John (2023)

NCT02511106

Definitely yes;

Reason: Eligible patients were randomized in a 1:1 ratio using the IVRS/IWRS system and were stratified at randomization based on stage, EGFR mutation and race.
(information retrieved from the revised study protocol)

Probably no;

Reason: No information.

Probably yes;

Reason: Patients and health care providers were blinded

“After a planned review by the independent data monitoring committee in April 2020, the committee recommended that the trial be unblinded at a trial level 2 years early because of evidence of an efficacy benefit.”

Probably no;

Reason: No information.

Definitely yes;

Reason: All relevant outcomes were reported.

Definitely no;

Reason: Trial became unblinded because of evidence of an efficacy benefit.

HIGH

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld : 01-01-2023

Laatst geautoriseerd : 21-12-2023

Geplande herbeoordeling : 01-01-2025

Initiatief en autorisatie

Initiatief:

 • Cluster Longoncologie

Geautoriseerd door:

 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose
 • Longkanker Nederland

Algemene gegevens

De ontwikkeling/herziening van deze richtlijnmodules werd ondersteund door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten (www.demedischspecialist.nl/kennisinstituut) en werd gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). De financier heeft geen enkele invloed gehad op de inhoud van de richtlijnmodules.

Samenstelling werkgroep

Voor het ontwikkelen van de richtlijnmodule is in 2022 een multidisciplinaire werkgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van alle relevante specialismen (zie hiervoor de Samenstelling van de werkgroep) die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met niet kleincellig longcarcinoom. Deze werkgroep is ingesteld in het kader van het cluster longoncologie.

Werkgroep

• dr. A. (Annemarie) Becker (voorzitter), Longarts, Amsterdam UMC, NVALT

• dr. A.J. (Anthonie) van der Wekken, Longarts, UMCG, NVALT

• dr. A. (Annemarieke) Bartels – Rutten, Radioloog, AVL, NVvR

• prof. dr. V. (Volkher) Scharnhorst, Klinisch chemicus, Catharina Ziekenhuis, NVKC

• prof. dr. E.F.I. (Emile) Comans, Nucleaire geneeskundige, Amsterdam UMC, NVNG

• dr. J. (Joost) Verhoeff, Radiotherapeut, UMCU, NVRO

• prof. dr. J. (Jerry) Braun, Hoogleraar Cardio-thoracale chirurgie, LUMC, NVT

• dr. K.J. (Koen) Hartemink, Chirurg, AVL, NVvH

• dr. R.A.M. (Ronald) Damhuis, Arts-onderzoeker, IKNL

• drs. L.A. (Lidia) Barberio, Directeur Longkanker Nederland

• dr. B.J.M. (Bas) Peters, Ziekenhuisapotheker, St. Antonius Ziekenhuis, NVZA

• dr. R. (Rob) ter Heine, Ziekenhuisapotheker- klinisch farmacoloog, Radboudumc, NVZA

• drs. D.C.M. (Desirée) Verheijen, Klinisch geriater, ZGV, NVKG

• dr. J.H. (Jan) von der Thüsen, Patholoog, Erasmus MC, NVVP

• dr. W. (Wouter) van Geffen, Longarts, MCL, NVALT

• dr. L.E.L. (Lizza) Hendriks, Longarts, MUMC+, NVALT

• dr. A. (Arifa) Moons-Pasic, Longarts, OLVG, NVALT

• dr. I. (Idris) Bahce, Longarts, Amsterdam UMC, NVALT

• prof. dr. E. (Ed) Schuuring, Hoogleraar in de Moleculaire Oncologische Pathologie, UMCG, NVVP

Met ondersteuning van

• dr. J.S. (Julitta) Boschman, senior adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten

• dr. D. (Dagmar) Nieboer, senior adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten

• M.L. (Miriam) te Lintel Hekkert, adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten

• A. (Alies) van der Wal, medisch informatiespecialist, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten

Belangenverklaringen

De Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling is gevolgd. Alle werkgroepleden hebben schriftelijk verklaard of zij in de laatste drie jaar directe financiële belangen (betrekking bij een commercieel bedrijf, persoonlijke financiële belangen, onderzoeksfinanciering) of indirecte belangen (persoonlijke relaties, reputatiemanagement) hebben gehad. Gedurende de ontwikkeling of herziening van een module worden wijzigingen in belangen aan de voorzitter doorgegeven. De belangenverklaring wordt opnieuw bevestigd tijdens de commentaarfase.

De NVALT heeft vastgesteld dat het niet mogelijk was werkgroepleden af te vaardigen met voldoende expertise zonder potentiële belangenverstrengeling. Het gaat daarbij met name om werkgroepleden die deelnemen aan adviesraden/kennisuitwisselingsbijeenkomsten met de farmaceutische industrie. Gedurende de ontwikkeling van de modules heeft daarom afstemming plaatsgevonden tussen de werkgroepvoorzitter, de belangencommissie van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten en de NVALT over passende acties naar aanleiding van de gemelde belangen.

Restricties voor de modules over onderwerpen (medicamenteuze behandeling) waar de adviesraden betrekking op hebben:

• Werkgroeplid werkt niet als enige inhoudsdeskundige aan de module;

• Werkgroeplid werkt tenminste samen met een werkgroeplid met een vergelijkbare expertise in alle fasen (zoeken, studieselectie, data-extractie, evidence synthese, Evidence-to-decision, aanbevelingen formuleren) van het ontwikkelproces. Indien nodig worden werkgroepleden toegevoegd aan de werkgroep;

• In alle fasen van het ontwikkelproces is een onafhankelijk methodoloog betrokken;

• Overwegingen en aanbevelingen worden besproken en vastgesteld tijdens een werkgroepvergadering onder leiding van een onafhankelijk voorzitter (zonder gemelde belangen).

Aansluitend op de reguliere commentaarronde bij de achterban van de bij de richtlijn betrokken wetenschappelijke verenigingen, hebben (een aantal) leden van de richtlijn- en kwaliteitscommissie van de NVALT en een methodoloog van het Kennisinstituut die niet betrokken waren bij ontwikkeling van de modules, aanvullend beoordeeld of de aanbevelingen logischerwijs aansluiten bij het gevonden bewijs en de overwegingen, om de onafhankelijkheid van de richtlijn te waarborgen.

Wellicht ten overvloede willen wij erop wijzen dat medisch specialistische richtlijnen niet worden vastgesteld door de betreffende richtlijnwerkgroep maar door de besturen/ledenvergadering van de betrokken verenigingen.

Een overzicht van de belangen van werkgroepleden en het oordeel over het omgaan met eventuele belangen vindt u in onderstaande tabel. De ondertekende belangenverklaringen zijn op te vragen bij het secretariaat van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.

Werkgroeplid

Functie

Nevenwerkzaamheden

Gemelde belangen

Ondernomen actie

Becker

Longarts Amsterdam UMC

Geen

Extern gefinancierd onderzoek: SYMPRO studie

Project over beeldvorming in de follow-up na behandeling voor longkanker gaat nog starten (gefinancierd door ZIN)

geen restricties

Bartels-Rutten

Radioloog, NKI-AVL (betaald)

Geen

Geen

geen restricties

van der Wekken

UMCG - longarts

Geen

Extern gefinancierd onderzoek:
* AstraZeneca - POSITION 20 trial – Projectleider
* Boehringer - Ingelheim - Cellculture in NSCLC – Projectleider
* Pfizer - Cellculture in NSCLC - ?
* Roche - Cellculture in NSCLC – Projectleider
* Takeda - Cellculture in NSCLC – Projectleider

Lid bestuur Sectie oncologie NVALT

Lid dure geneesmiddelen commissie NVALT

Lid Cie Geneesmiddelen FMS

Specialisten panel Longkanker Nederland

Consortium partner 3D modeling in MTB

Adviesraden voor UMCG bij Lilly, Astra Zeneca, Roche, Janssen

restricties voor de modules over medicamenteuze behandeling*

Comans

Nucleair geneeskundige HMC Den Haag (0.6 FTE)

Hoogleraar nucleaire geneeskunde Amsterdam UMC lokatie VUmc (0.4 FTE).

Geen

geen restricties

Braun

Hoogleraar Cardio-thoracale Chirurgie, Leids Universitair Medisch Centrum en Amsterdams Universitair Medisch Centrum.
Dit zijn betaalde functies

Lid bestuur Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (onbetaald).

Geen

geen restricties

Verhoeff

Associate professor radiotherapy UMC Utrecht

Niet van toepassing

Extern gefinancierd onderzoek:

1. STOPSTORM H2020, bestraling van hartritmestoornissen
2. GOLD studie, glioblastoma: optimizing logistics and dose
3. RISinG studie, Re-Irradiation Schedules in Glioma
4. PREMIUM, respons predictie melanomen
5. Apricot study: Assessing and Predicting Radiation Influence on Cognitive Outcome using the cerebrovascular stress Test.

geen restricties

Hartemink

Chirurg NKI-AVL, Amsterdam

Onbetaald:
Specialisten adviesraad patientenvereniging Longkanker Nederland
Commissielid Richtlijncommissie NVvH
Bestuurslid Multidisciplinair Researchplatform Long(oncologie)
Bestuurslid Dutch Thoracic Group (DTG)
Bestuurslid DLCRG

Betaald:
Faculty NVALT cursus (Wad'n Workshop Thoracale Oncologie, vanaf 2023 getiteld: Masterclass Longoncologie)
Commissielid Wetenschappelijke commissie DLCA-S
Commissielid Richtlijn Tabaksontmoediging
Commissielid Richtlijn NSCLC
Commissielid Richtlijn Mediastinale tumoren
Advisory board MSD, BMS en AstraZeneca (eenmalig)
Webinar Medtalks (eenmalig)
Educational grant Medtronic; fellow Longchirurgie
KWF-grant ontvangen (2021) voor het doen van onderzoek naar radiotherapie en chirurgie bij het vroeg-stadium NSCLC.

KWF-grant ontvangen (2021) voor het doen van onderzoek naar radiotherapie en chirurgie bij het vroeg-stadium NSCLC.

geen restricties

Scharnhorst

Klinisch chemicus, Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Deeltijdhoogleraar klinische chemie TU/e
klinisch chemicus Analytisch Diagnostisch Centrum, Willemstad, Curaçao

Extern gefinancierd onderzoek:
* NWO - Ontwikkeling van massaspectrometrische analyses voor tumor merkers – Projectleider
* RVO - Validatie van PPG signalen voor de detectie van deterioriatie – Projectleider
* Catharina Onderzoeksfonds - diverse onderzoeken

geen restricties

Moons -Pasic

Longarts OLVG Amsterdam

Niet van toepassing

Extern gefinancierd onderzoek:
1. Paulin Studie
2. Imreal Studie
3. Pacific-R Studie

geen restricties

Peters

Ziekenhuisapotheker
St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein/Utrecht

Niet van toepassing

Extern gefinancierd onderzoek:
Diverse publicaties/onderzoeken waarbij coauteur

* Abbvie - Systematic evaluation of the efficacy-effectiveness gap of systemic treatmens in extensive disease - Geen projectleider
* Dutch Cancer Society (Grant Number SAN2016-7942) - Real-world outcomes versus clinical trial results of immunotherapy in stage IV non-small cell lung c - Geen projectleider

geen restricties

Verheijen

Klinisch geriater, voor 0,8 fte.
werkzaam in Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede.
betaalde werkzaamheden, klinisch en poliklinisch.

Geen

Geen

geen restricties

Schuuring

Senior staflid en lid van MT (Management Team) van de afdeling Pathologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Hoofd van het Laboratorium voor Moleculaire Pathologie binnen de afdeling Pathologie UMCG Groningen

Hoogleraar in “Moleculaire Oncologische Pathologie” (RUG/UMCG)

Geregistreerd Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie (KMBP) binnen de afdeling Pathologie UMCG Groningen

Erkend opleider voor opleiding tot Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie binnen de afdeling Pathologie UMCG Groningen

Adviseur/KMBP voor Moleculaire Pathologie voor de Stichting Pathologie Friesland in Leeuwarden, voor Martini Ziekenhuis te Groningen, voor Treant Zorggroep Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen en voor ADCNV to Curacao (allen onbetaald)

Bestuurslid (secretaris) van de commissie BeOordeling Diagnostiek, cieBOD (gemandateerd door NVVP) (vacatiegelden naar UMCG account)

Bestuurslid van de sectie Klinische Moleculaire Experimentele Pathologie van NVVP (Nederlandse Vereniging voor Pathologie) (onbetaald)

Lid BVO BMHK-hrHPV screening, Landelijk Kwaliteitsplatform hrHPV-testing (onbetaald)

Lid stuurgroep ZONMW-COIN: “cfDNA on the way to implementation in the Netherlands” [www.cfDNA.nl/COIN] (onbetaald)

Adviseur/scientific expert voor organisatie van (inter)nationale ringstudies tbv diagnostiek van longkanker (External Quality Assessment) voor de European Society of Pathology (ESP), IQNPATH en ESP/QUiP (onbetaald)

Lid landelijke commissies bij Zorginstituut Nederland mbt VWS-advies mbt Moleculaire Pathologie (gemandateerd door NVVP) (onbetaald)

Lid van steering committee DI-CUP protocol (onbetaald)

Adviseur/consultant m.b.t. (moleculaire) diagnostiek voor firma's (2019-2023): MSD/Merck, AstraZeneca, Astellas Pharma, Roche, Novartis, Bayer, BMS, Lilly, Amgen, Illumina, Agena Bioscience, Janssen Cilag (Johnson&Johnson), GSK, Diaceutics, CC Diagnostics (honoraria op UMCG rekening)

Lezingen, onderwijs, nascholing op het gebied van de moleculaire pathologie van longkanker (2019-2023) deels tegen vergoeding van firma zoals Bio-Rad, Seracare, Novartis, Roche, Biocartis, Illumina, Lilly, Janssen Cilag (Johnson&Johnson) en Agena Bioscience (honoraria op UMCG rekening)

Ik heb op gebied van moleculaire pathologie GEEN directe financiele belangen (aandelen of opties) in een bedrijf/firma.

Ik ben op gebied van longkanker GEEN patent of product

Patenten (alleen als inventor, geen eigendom):
* PCR-based clonality studies for early diagnosis of lymphoproliferative disorders (geen uitkering). Applicant/Proprietor: Erasmus University. Inventors: van Dongen JJM, Langerak AW, Schuuring EMD, San Miguel JF, García Sanz R, Parreira A, Smith JL, Lavender L, Morgan G, Evans PA, Kneba M, Brüggemann M, Hummel M, Macintyre E, Bastard C and Davi F (P62015US00, WO 2004/033728 en US 20060234234)
* Detection and prognosis of cervical cancer (geen uitkering). Applicant/Proprietor: Oncomethylome Sciences. Inventors: Deregoski V, Dehaspe L, van Criekinge W, Wisman B, van der Zee, AGJ, Schuuring E (PCT/EP2009053386, 3036342/61038549, WO 2009115615 A2)
* Biomarkers for cervical cancer (geen uitkering). Applicant/Proprietor: Rijksuniversiteit Groningen. Inventors: Wisman B, van der Zee AGJ, Schuuring E (WO2016048138A1; EP1985715A2)

Extern gefinancierd onderzoek:

In UMCG-team heb ik financiele ondersteuning voor onderzoek ontvangen van:
* ZonMw: Predictive Analysis for Therapy: PATH to Optimizing Access to Personalised Cancer Therapy in the Netherlands; from Tissue to Therapy - projectleider/steering committee
* ZonMw: CIN2+-specific methylation markers in the triage of hrHPVpositive self-samples will improve efficacy of population-based cervical cancer screening - (mede) projectleider
* ZonMw: cfDNA on the way to implementation in the Netherlands, COIN - projectleider/steering committee
* Roche/Ventana: Validation and implementation of pan-TRK immuno staining and RNA-based NTRK-fusion detection in a diagnostic setting - (mede) projectleider
* Astrazeneca: De validatie van Illumina’s TSO500 NGS panel voor DNA-analyse van HRD-genen in het kader van diagnostiek van prostaatkanker - (mede) projectleider
* Archer/Bayer/Invitae: Implementatie Invitae-ArcherDX fusiegendetectie tbv NTRK diagnostiek - (mede) projectleider
* Roche: B-IO - Unraveling tumor response and resistance to combined chemotherapy and PD-L1 inhibition with minimal invasive techniques in patients with advanced NSCLC with targetable disease - (mede) projectleider
* Agena Biosciences: CLINBASE - validation and implementation of Agena UltraSEEK using plasma cfDNA samples from NSCLC patients - (mede) projectleider
* CC Diagnostics: Evaluation of CIN2+ specific methylation markers as triage testing optimizing referral to gynecologist for colposcopy after primary hrHPV-positive test in the new Dutch population-based screening program - (mede) projectleider
* Roche/CancerID: ctDNA as predictor of treatment response in NSCLC patients treated with immune modulating therapy - (mede) projectleider
* Roche: ALPINE-study - Identification of resistant mechanisms in progressing lung cancer patients with an initial tumor response or with stable disease on immunotherapy using comprehensive ultrasensitive NGS biomarker analysis - (mede) projectleider
* Alpe d’HuZes/KWF/ Agena Biosciences: GALLOP-11 study - treatment of gastrointestinal stromal tumors based on serial mutation analysis of circulating tumor DNA – WP-leader
* Imalife/Siemens: NEO-PUSH study - cfDNA from whole blood to detect lung cancer in high risk group of Imalife patients undergoing ULD-CT screening - (mede) projectleider
* BioRAD: ctKRAS testing using BioRad ddPCR in cfDNA from plasma as a predictive biomarkers for tumor response to Nivolumab in KRAS-mutated non-small cell lung cancer – projectleider
* KWF/NKB: FORCE – Infrastructure fOr rare Cancers in the NEtherlands: Towards a comprehensive platform for early detection and treatment of rare cancers – (mede) projectleider
* EU-IHI-Horizon: GUIDE.MRD - GUIding multi-moDal thErapies against MRD by liquid biopsies – steering committee/WP-leader

restricties voor de modules over medicamenteuze behandeling*

Bahce

Commissielid
Amsterdam UMC, locatie VUmc

Geen

Geen dienstverband, eigendom, patent of anderszins

Incidenteel participeer ik in adviesraden waarvan het geld naar onze afdeling gaat, dit betreft de meeste grote farmaciebedrijven (AstraZeneca, BMS, Boehringer, MSD, Takeda, Roche, Pfizer)

Extern gefinancierd onderzoek:

Diverse investigator-initiated onderzoeken op de longafdeling van het Amsterdam worden gefinancierd door de bedrijven Boehringer Ingelheim, AstraZeneca en BMS

restricties voor de modules over medicamenteuze behandeling*

von der Thüsen

Patholoog

Geen

Honoraria en consulting fees van:
Eli Lilly, Jansen, MSD, Pfizer, Roche, Roche Diagnostics

Extern gefinancierd onderzoek:
* ZonMW - Onderzoek pathologie COVID-19 – Projectleider
* KWF - Onderzoek LCNEC - Geen projectleider
* Hanarth - Onderzoek NE tumoren -Projectleider
* AstraZeneca - Onderzoek EGFR in longcarcinoom - Geen projectleider

restricties voor de modules over medicamenteuze behandeling*

Barberio

Directeur patiëntenorganisatie Longkanker Nederland (betaald)

lid RvT Stichting Agora, leven tot het einde (betaald)

Extern gefinancierd onderzoek:
* ZonMW - Optrial - Geen projectleider
* KWF - ERATS - Geen projectleider
* ZonMW - Zorgpad optimalisatie longkanker UMCG - ?
* KWF - Donan trial - Geen projectleider
* Stichting Treatmeds - Dedication trial - Geen projectleider

geen restricties

Hendriks

Longarts
Maastricht UMC+

mede-auteur geweest van ESMO richtlijn SCLC
1e auteur ESMO richtlijnen onco en non-oncogene addicted NSCLC

Betaling voor webinars Benecke, MedTalks, VJOncology
deelname mentorship programma AstraZeneca met key opinion leaders in longkanker (geen vergoeding, stop 2019)
travel support Roche (laatste 2019), eenmaal persoonlijke betaling adviesraad Roche (2020)

Extern gefinancierd onderzoek:
ja, zie onder. Ook longfonds grant voor optimalisatie behandeling hersenmetastasen bij longkanker maar dat past niet meer hieronder

chair metastatic NSCLC systemic therapy EORTC

secretaris stichting NVALT studies

adviesraden (betaald aan instituut niet aan mij): Amgen, BMS, Boehringer Ingelheim, Janssen, Lilly, Merck, MSD, Novartis, Pfizer, Roche and Takeda

betaling voor educational webinars (betaald aan instituut niet aan mij) Janssen, podcasts Takeda, invited speaker AstraZeneca, Bayer, high5oncology, Lilly en Merck Sharp & Dohme (MSD), interview sessies Roche

betaling aan instituut voor lokale PI farma studies van AbbVie, AstraZeneca, Blueprint Medicines, Gilead, GlaxoSmithKline (GSK), Merck Serono, Mirati, MSD, Novartis, Roche en Takeda

restricties voor de modules over medicamenteuze behandeling*

ter Heine

Ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog, Radboudumc

Geen

Ik heb een onkostenvergoeding ontvangen voor het geven van een scholing over de klinische farmacologie van sotorasib, een nieuw middel in de behandeling van longkanker, van de firma AMGEN.

Extern gefinancierd onderzoek:
Financiering door ZONMW, stichting Treatmeds en zorgverzekeraars

geen restricties

Damhuis

Onderzoeker IKNL (betaald)
Opzetten, analyse, rapportage van onderzoeksprojecten

Lid wetenschappelijke commissie DLCA-S (onbetaald)
Lid wetenschappelijke commissie DLCA-R (onbetaald)

Extern gefinancierd onderzoek:
* ESLUNG
* LEGO
* KWF - ESLUNG Comparison of SABR vs MI Lobectomy for early-stage NSCLC - Geen projectleider
* KWF - LEGO Improving diagnostic accuracy and systemic treatment of LCNEC - Geen projectleider

geen restricties

van Geffen

Medisch Centrum Leeuwarden

NVALT bestuur

Extern gefinancierd onderzoek:
* MCL - Protect studie: kwaliteit van leven bij longkanker – Projectleider
* MSD - MK7684A-008 - Geen projectleider
* Roche - SCYSCRAPER01 - ?
* VIOZ - Kwaliteit van leven bij NSCLC EGFR gemuteerd - Projectleider

* Projectleider
* Stichting Longgeneeskunde Fryslan - Protect studie: kwatliteit van leven bij longkanker - Projectleider

restricties voor de modules over medicamenteuze behandeling*

*Restricties voor de modules over onderwerpen (medicamenteuze behandeling) waar de adviesraden betrekking op hebben:

• Werkgroeplid werkt niet als enige inhoudsdeskundige aan de module;

• Werkgroeplid werkt tenminste samen met een werkgroeplid met een vergelijkbare expertise in alle fasen (zoeken, studieselectie, data-extractie, evidence synthese, Evidence-to-decision, aanbevelingen formuleren) van het ontwikkelproces. Indien nodig worden werkgroepleden toegevoegd aan de werkgroep;

• In alle fasen van het ontwikkelproces is een onafhankelijk methodoloog betrokken;

• Overwegingen en aanbevelingen worden besproken en vastgesteld tijdens een werkgroepvergadering onder leiding van een onafhankelijk voorzitter (zonder gemelde belangen).

Inbreng patiëntenperspectief

Longkanker Nederland heeft bijgedragen aan de schriftelijke knelpunteninventarisatie voor het cluster Longoncologie. Daarnaast werd er aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door de afvaardiging van Longkanker Nederland in de werkgroep. De verkregen input is meegenomen bij het opstellen van de uitgangsvragen, de keuze voor de uitkomstmaten en bij het opstellen van de overwegingen. De conceptmodule wordt ter autorisatie aangeboden bij Longkanker Nederland (in afstemming met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties).

Kwalitatieve raming van mogelijke financiële gevolgen in het kader van de Wkkgz

Module

Uitkomst raming

Toelichting

Module ‘Doelgerichte behandeling’

Geen financiële gevolgen

Uit de toetsing volgt dat de aanbeveling niet breed toepasbaar is (<5.000 patiënten) en daarom naar verwachten geen substantiële financiële gevolgen zal hebben voor de collectieve uitgaven.

Werkwijze

AGREE

Deze richtlijnmodule is opgesteld conform de eisen vermeld in het rapport Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0 van de adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit. Dit rapport is gebaseerd op het AGREE II instrument (Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation II; Brouwers, 2010).

Knelpuntenanalyse en uitgangsvragen

Tijdens de schriftelijke knelpuntenanalyse werden verschillende partijen uitgenodigd om input te geven op een concept-raamwerk voor de richtlijnen niet kleincellig longcarcinoom en kleincellig longcarcinoom. Deze richtlijnen zijn dermate verouderd, dat een grotere herziening noodzakelijk is om uiteindelijk goed mee te kunnen draaien in het modulair onderhoud zoals in de Koploperprojecten wordt beoogd.

Het doel van deze stakeholderraadpleging was om te inventariseren welke knelpunten men ervaart rondom de te herziene richtlijnen. De benoemde knelpunten werden vervolgens door de richtlijnwerkgroep geprioriteerd en vertaald in uitgangsvragen.

De volgende twee modules kregen prioriteit bij het uitvoeren van onderhoud aan de richtlijn Niet kleincellig longcarcinoom:

 • 6.10.2 Adjuvante behandeling (osimertinib kan al in de praktijk worden toegepast als eerste adjuvante TKI).
 • 10. Voorlichting en communicatie (per 1 januari 2023 regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) ingevoerd).

Uitkomstmaten

Na het opstellen van de zoekvraag behorende bij de uitgangsvraag inventariseerde de werkgroep welke uitkomstmaten voor de patiënt relevant zijn, waarbij zowel naar gewenste als ongewenste effecten werd gekeken. Hierbij werd een maximum van acht uitkomstmaten gehanteerd. De werkgroep waardeerde deze uitkomstmaten volgens hun relatieve belang bij de besluitvorming rondom aanbevelingen, als cruciaal (kritiek voor de besluitvorming), belangrijk (maar niet cruciaal) en onbelangrijk. Tevens definieerde de werkgroep tenminste voor de cruciale uitkomstmaten welke verschillen zij klinisch (patiënt) relevant vonden.

Methode literatuursamenvatting

Een uitgebreide beschrijving van de strategie voor zoeken en selecteren van literatuur is te vinden onder ‘Zoeken en selecteren’ onder Onderbouwing. Indien mogelijk werd de data uit verschillende studies gepoold in een random-effects model (Review Manager 5.4). De beoordeling van de kracht van het wetenschappelijke bewijs wordt hieronder toegelicht.

Beoordelen van de kracht van het wetenschappelijke bewijs

De kracht van het wetenschappelijke bewijs werd bepaald volgens de GRADE-methode. GRADE staat voor ‘Grading Recommendations Assessment, Development and Evaluation’ (zie https://www.gradeworkinggroup.org/). De basisprincipes van de GRADE-methodiek zijn: het benoemen en prioriteren van de klinisch (patiënt) relevante uitkomstmaten, een systematische review per uitkomstmaat, en een beoordeling van de bewijskracht per uitkomstmaat op basis van de acht GRADE-domeinen (domeinen voor downgraden: risk of bias, inconsistentie, indirectheid, imprecisie, en publicatiebias; domeinen voor upgraden: dosis-effect relatie, groot effect, en residuele plausibele confounding).

GRADE onderscheidt vier gradaties voor de kwaliteit van het wetenschappelijk bewijs: hoog, redelijk, laag en zeer laag. Deze gradaties verwijzen naar de mate van zekerheid die er bestaat over de literatuurconclusie, in het bijzonder de mate van zekerheid dat de literatuurconclusie de aanbeveling adequaat ondersteunt (Schünemann, 2013; Hultcrantz, 2017).

GRADE

Definitie

Hoog

 • er is hoge zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect van behandeling ligt;
 • het is zeer onwaarschijnlijk dat de literatuurconclusie klinisch relevant verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.

Redelijk

 • er is redelijke zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect van behandeling ligt;
 • het is mogelijk dat de conclusie klinisch relevant verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.

Laag

 • er is lage zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect van behandeling ligt;
 • er is een reële kans dat de conclusie klinisch relevant verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.

Zeer laag

 • er is zeer lage zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect van behandeling ligt;
 • de literatuurconclusie is zeer onzeker.

Bij het beoordelen (graderen) van de kracht van het wetenschappelijk bewijs in richtlijnen volgens de GRADE-methodiek spelen grenzen voor klinische besluitvorming een belangrijke rol (Hultcrantz, 2017). Dit zijn de grenzen die bij overschrijding aanleiding zouden geven tot een aanpassing van de aanbeveling. Om de grenzen voor klinische besluitvorming te bepalen moeten alle relevante uitkomstmaten en overwegingen worden meegewogen. De grenzen voor klinische besluitvorming zijn daarmee niet één op één vergelijkbaar met het minimaal klinisch relevant verschil (Minimal Clinically Important Difference, MCID). Met name in situaties waarin een interventie geen belangrijke nadelen heeft en de kosten relatief laag zijn, kan de grens voor klinische besluitvorming met betrekking tot de effectiviteit van de interventie bij een lagere waarde (dichter bij het nuleffect) liggen dan de MCID (Hultcrantz, 2017).

Overwegingen (van bewijs naar aanbeveling)

Om te komen tot een aanbeveling zijn naast (de kwaliteit van) het wetenschappelijke bewijs ook andere aspecten belangrijk en worden meegewogen, zoals aanvullende argumenten uit bijvoorbeeld de biomechanica of fysiologie, waarden en voorkeuren van patiënten, kosten (middelenbeslag), aanvaardbaarheid, haalbaarheid en implementatie. Deze aspecten zijn systematisch vermeld en beoordeeld (gewogen) onder het kopje ‘Overwegingen’ en kunnen (mede) gebaseerd zijn op expert opinion. Hierbij is gebruik gemaakt van een gestructureerd format gebaseerd op het evidence-to-decision framework van de internationale GRADE Working Group (Alonso-Coello, 2016a; Alonso-Coello, 2016b). Dit evidence-to-decision framework is een integraal onderdeel van de GRADE-methodiek.

Formuleren van aanbevelingen

De aanbevelingen geven antwoord op de uitgangsvraag en zijn gebaseerd op het beschikbare wetenschappelijke bewijs en de belangrijkste overwegingen, en een weging van de gunstige en ongunstige effecten van de relevante interventies. De kracht van het wetenschappelijk bewijs en het gewicht dat door de werkgroep wordt toegekend aan de overwegingen, bepalen samen de sterkte van de aanbeveling. Conform de GRADE-methodiek sluit een lage bewijskracht van conclusies in de systematische literatuuranalyse een sterke aanbeveling niet a priori uit, en zijn bij een hoge bewijskracht ook zwakke aanbevelingen mogelijk (Agoritsas, 2017; Neumann, 2016). De sterkte van de aanbeveling wordt altijd bepaald door weging van alle relevante argumenten tezamen. De werkgroep heeft bij elke aanbeveling opgenomen hoe zij tot de richting en sterkte van de aanbeveling zijn gekomen.

In de GRADE-methodiek wordt onderscheid gemaakt tussen sterke en zwakke (of conditionele) aanbevelingen. De sterkte van een aanbeveling verwijst naar de mate van zekerheid dat de voordelen van de interventie opwegen tegen de nadelen (of vice versa), gezien over het hele spectrum van patiënten waarvoor de aanbeveling is bedoeld. De sterkte van een aanbeveling heeft duidelijke implicaties voor patiënten, behandelaars en beleidsmakers (zie onderstaande tabel). Een aanbeveling is geen dictaat, zelfs een sterke aanbeveling gebaseerd op bewijs van hoge kwaliteit (GRADE gradering HOOG) zal niet altijd van toepassing zijn, onder alle mogelijke omstandigheden en voor elke individuele patiënt.

Implicaties van sterke en zwakke aanbevelingen voor verschillende richtlijngebruikers

Sterke aanbeveling

Zwakke (conditionele) aanbeveling

Voor patiënten

De meeste patiënten zouden de aanbevolen interventie of aanpak kiezen en slechts een klein aantal niet.

Een aanzienlijk deel van de patiënten zouden de aanbevolen interventie of aanpak kiezen, maar veel patiënten ook niet.

Voor behandelaars

De meeste patiënten zouden de aanbevolen interventie of aanpak moeten ontvangen.

Er zijn meerdere geschikte interventies of aanpakken. De patiënt moet worden ondersteund bij de keuze voor de interventie of aanpak die het beste aansluit bij zijn of haar waarden en voorkeuren.

Voor beleidsmakers

De aanbevolen interventie of aanpak kan worden gezien als standaardbeleid.

Beleidsbepaling vereist uitvoerige discussie met betrokkenheid van veel stakeholders. Er is een grotere kans op lokale beleidsverschillen.

Organisatie van zorg

In de knelpuntenanalyse en bij de ontwikkeling van de richtlijnmodule is expliciet aandacht geweest voor de organisatie van zorg: alle aspecten die randvoorwaardelijk zijn voor het verlenen van zorg (zoals coördinatie, communicatie, (financiële) middelen, mankracht en infrastructuur). Randvoorwaarden die relevant zijn voor het beantwoorden van deze specifieke uitgangsvraag zijn genoemd bij de overwegingen. Meer algemene, overkoepelende, of bijkomende aspecten van de organisatie van zorg worden behandeld in de module Organisatie van zorg.

Commentaar- en autorisatiefase

De conceptrichtlijnmodule wordt aan de betrokken (wetenschappelijke) verenigingen en (patiënt) organisaties voorgelegd ter commentaar. De commentaren worden verzameld en besproken met de werkgroep. Naar aanleiding van de commentaren wordt de conceptrichtlijnmodule aangepast en definitief vastgesteld door de werkgroep. De definitieve richtlijnmodule wordt aan de deelnemende (wetenschappelijke) verenigingen en (patiënt) organisaties voorgelegd voor autorisatie en door hen geautoriseerd dan wel geaccordeerd.

Literatuur

Agoritsas T, Merglen A, Heen AF, Kristiansen A, Neumann I, Brito JP, Brignardello-Petersen R, Alexander PE, Rind DM, Vandvik PO, Guyatt GH. UpToDate adherence to GRADE criteria for strong recommendations: an analytical survey. BMJ Open. 2017 Nov 16;7(11):e018593. doi: 10.1136/bmjopen-2017-018593. PubMed PMID: 29150475; PubMed Central PMCID: PMC5701989.

Alonso-Coello P, Schünemann HJ, Moberg J, Brignardello-Petersen R, Akl EA, Davoli M, Treweek S, Mustafa RA, Rada G, Rosenbaum S, Morelli A, Guyatt GH, Oxman AD; GRADE Working Group. GRADE Evidence to Decision (EtD) frameworks: a systematic and transparent approach to making well informed healthcare choices. 1: Introduction. BMJ. 2016 Jun 28;353:i2016. doi: 10.1136/bmj.i2016. PubMed PMID: 27353417.

Alonso-Coello P, Oxman AD, Moberg J, Brignardello-Petersen R, Akl EA, Davoli M, Treweek S, Mustafa RA, Vandvik PO, Meerpohl J, Guyatt GH, Schünemann HJ; GRADE Working Group. GRADE Evidence to Decision (EtD) frameworks: a systematic and transparent approach to making well informed healthcare choices. 2: Clinical practice guidelines. BMJ. 2016 Jun 30;353:i2089. doi: 10.1136/bmj.i2089. PubMed PMID: 27365494.

Brouwers MC, Kho ME, Browman GP, Burgers JS, Cluzeau F, Feder G, Fervers B, Graham ID, Grimshaw J, Hanna SE, Littlejohns P, Makarski J, Zitzelsberger L; AGREE Next Steps Consortium. AGREE II: advancing guideline development, reporting and evaluation in health care. CMAJ. 2010 Dec 14;182(18):E839-42. doi: 10.1503/cmaj.090449. Epub 2010 Jul 5. Review. PubMed PMID: 20603348; PubMed Central PMCID: PMC3001530.

Hultcrantz M, Rind D, Akl EA, Treweek S, Mustafa RA, Iorio A, Alper BS, Meerpohl JJ, Murad MH, Ansari MT, Katikireddi SV, Östlund P, Tranæus S, Christensen R, Gartlehner G, Brozek J, Izcovich A, Schünemann H, Guyatt G. The GRADE Working Group clarifies the construct of certainty of evidence. J Clin Epidemiol. 2017 Jul;87:4-13. doi: 10.1016/j.jclinepi.2017.05.006. Epub 2017 May 18. PubMed PMID: 28529184; PubMed Central PMCID: PMC6542664.

Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0 (2012). Adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwalitieit. http://richtlijnendatabase.nl/over_deze_site/over_richtlijnontwikkeling.html

Neumann I, Santesso N, Akl EA, Rind DM, Vandvik PO, Alonso-Coello P, Agoritsas T, Mustafa RA, Alexander PE, Schünemann H, Guyatt GH. A guide for health professionals to interpret and use recommendations in guidelines developed with the GRADE approach. J Clin Epidemiol. 2016 Apr;72:45-55. doi: 10.1016/j.jclinepi.2015.11.017. Epub 2016 Jan 6. Review. PubMed PMID: 26772609.

Schünemann H, Brożek J, Guyatt G, et al. GRADE handbook for grading quality of evidence and strength of recommendations. Updated October 2013. The GRADE Working Group, 2013. Available from http://gdt.guidelinedevelopment.org/central_prod/_design/client/handbook/handbook.html.

Zoekverantwoording

Zoekacties zijn opvraagbaar. Neem hiervoor contact op met de Richtlijnendatabase.

 • Toepassen
  • Implementatieplan
Doelgerichte behandeling - Richtlijn - Richtlijnendatabase (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aron Pacocha

Last Updated:

Views: 6121

Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aron Pacocha

Birthday: 1999-08-12

Address: 3808 Moen Corner, Gorczanyport, FL 67364-2074

Phone: +393457723392

Job: Retail Consultant

Hobby: Jewelry making, Cooking, Gaming, Reading, Juggling, Cabaret, Origami

Introduction: My name is Aron Pacocha, I am a happy, tasty, innocent, proud, talented, courageous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.